Hogeschool Inholland

Hogeschool Inholland kenmerkt zich door de 8 verschillende vestigingen verspreid over Noord- en Zuidholland. Hierdoor kunnen we een uitstekende verbinding maken tussen de verschillende steden én de regio. We zoeken de schaalvoordelen van een grote organisatie (bijv. In ICT facilitering) en benutten de relatief kleine vestigingen voor een ‘persoonlijk en dichtbij’ karakter. Vanuit ons brede inhoudelijk profiel, waarbij uniek in Nederland ook het groene domein binnen ons portfolio valt, maken we impact op de transitie naar een duurzame leefomgeving en een veerkrachtige samenleving.

Een kern in onze ambities is dat we ons onderwijs en onderzoek zo willen inrichten dat we nog sterker kunnen bijdragen aan de vragen van de wereld om ons heen. Het gaat immers veelal om ingewikkelde, ongestructureerde, zogeheten wicked vraagstukken met een open einde, die niet binnen één discipline of maatschappelijke sector kunnen worden opgelost. We werken aan een integrale, interdisciplinaire aanpak waarbij we onze studenten opleiden tot professionals die de kennis, kunde en vaardigheden hebben om bij te dragen aan het oplossen van (maatschappelijke) vraagstukken. Naast de toenemende aandacht voor maatschappelijke vraagstukken is er ook voortdurende aandacht voor onderwijskundige ontwikkelingen. Ontwikkelingen als het werken met leeruitkomsten, flexibilisering van onderwijs en programmatisch toetsen zijn daar voorbeelden van.

Om de maatschappelijke opgaven en daaraan verbonden onderwijskundige ontwikkelingen op te pakken, te initiëren, onderbouwen en verbeteren werken studenten, docenten, lectoren en werkveld nauw samen aan deze ontwikkelingen. We werken ontwikkelingsgericht en waarderend, ons motto is ‘Durf te leren’. We leren door te doen, dat doen we met elkaar – studenten, collega’s en werkveldpartners -, over bestaande grenzen in onze eigen organisatie heen. Betrokken collega’s prikkelen, initiëren en/ of dragen de vernieuwing vanuit formeel of informeel leiderschap. Zij hebben een passie voor onderwijs en onderzoek, willen impact hebben en willen hun team inspireren en beweging creëren. We ervaren dat het realiseren van deze vernieuwing interessant en uitdagend is, maar zeker niet altijd makkelijk. Het vraagt aandacht voor de ontwikkeling van een gezamenlijke taal en gezamenlijke professionele ontwikkeling.

We zien innoveren als een vorm van leren. We bieden ‘change agents’ de mogelijkheid om elkaar te treffen, steunen en inspireren. Dit gebeurt veelal in netwerken (bijv. over Anders kijken naar toetsing en Activerend leren). Ook organiseren we inspiratiebijeenkomsten en op thema georganiseerde werkbijeenkomsten. We zien het netwerk van Inholland-medewerkers die deelnemen aan de landelijke leergang Onderwijsinnovaties ook als een belangrijk netwerk daarin. We zijn in ‘21-‘22 gestart met een ‘spin off’ van de landelijke leergang en bieden we voor collega’s ook een interne leergang aan voor ‘change agents bij onderwijsvernieuwing’. Verbinding van beide groepen (deelnemers landelijke en interne leergang) maakt dat de kracht van deze netwerken wordt versterkt en benut voor hogeschoolbrede ontwikkelingen. De leergangen passen bij onze professionele ontwikkeling waarin studenten en medewerkers zich ontwikkelen tot ‘de Inholland professional’, een professional die met een open blik, lerend en onderzoekend over de grenzen van zijn eigen expertise en rol nauw samenwerkt met anderen.

Voor wat betreft de kennisontwikkeling over onderwijsinnovaties hopen we de samenwerking van een aantal lectoraten binnen de hogeschool te versterken. De gesprekken hierover vinden de komende maanden plaats. Betrokken lectoren zijn lectoren van de hogeschoollectoraten Onderwijzen en leren in Diversiteit,  Teaching, Learning & Technology, De Pedagogische Opdracht, Studiesucces en Diversiteitsvraagstukken,  Wina Smeenk (Societal Impact Design), Guido Stompff (Design Thinking), Jűrg Thölke (Authentic Leadership) en Don Ropes (Leren en Ontwikkelen).  Deze samenwerking krijgt ook sterker vorm binnen de masteropleiding Leren en Innoveren van Inholland. Onderwijsteams en netwerken kunnen een beroep doen op ondersteuning, coaching en advies van collega’s van ondersteunende diensten die deze ondersteuning in toenemende mate integraal invullen.